Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

O společnosti

Historie zájmu o menopauzu a klimaktérium v někdejším Československu začala před 40 léty v listopadu 1973, kdy se uskutečnila první konference Československé gynekologické společnosti nazvaná „Klimaktérium“ v Bratislavě na Slovensku. Konference ukázala, že menopauza je důležitým objektem zájmu československých gynekologů.

Bohužel menopauza zůstala v Československu okrajovým gynekologickým problémem zdravotní péče a politický systém země nepodporoval spolupráci se západními zeměmi.

Druhá konference „Klimaktérium a sénium“ se konala opět v Bratislavě, ale až v roce 1985 a její úspěšné závěry byly již aplikovány do klinické praxe.

V roce 1994 již v rozdělené zemi se konala česká konference „Gynekologická endokrinologie“ v Hradci nad Moravicí, v níž část věnovanou klimaktériu a menopauze přednesl Doc.MUDr.Josef Donát,DrSc, zakladatel České menopauzální společnosti. Společnost založil na ustavující konferenci 7.června 1995 v Praze.

První vědecká konference o menopauze se uskutečnila v Praze 5.-7.června 1996 na téma

„Rizika menopauzy – prevence a léčba“. Druhá konference se uskutečnila rovněž v Praze ve dnech 4.-6.června 1998 s velkou mezinárodní účastí. Vůdčí osobnosti světové menopauzy jako Utian z USA, Schneider z NSR, Rozenbaum z Francie, Birkhauser ze Švýcarska, Pines z Izraele, Mc Lennan z Austrálie, Metka z Rakouska, Milewicz z Polska, Motta z Itálie a další přijeli do Prahy se svými přednáškami.

Obou těchto konferencí se zúčastnilo na 400 účastníků a společnost v této době měla 323 členů.

Od roku 2002 do roku 2007 Česká menopauzální a andropauzální společnost organizovala konference o menopauze každý rok, od roku 2008 každý druhý rok v úzké součinnosti se Slovenskou společností pro gynekologickou endokrinologii a klimaktérium.

V roce 2002 se Česká menopauzální společnost rozdělila na dvě části jako nezávislá a interdisciplinární Česká menopauzální a andropauzální společnost (ČMAS) pro klimaktérium ženy a muže a Společnost pro otázky menopauzy (SOM) pro gynekology, která je sekcí České gynekologické a porodnické společnosti. Nyní má ČMAS 162 členů a SOM 204 členů.

Společnost pro otázky menopauzy od roku 1995 a od roku 2002 Česká menopauzální a andropauzální společnost zorganizovaly celkem 11 vědeckých konferencí v Praze (1996, l998, 2000), Hradci Králové (2002, 2003, 2005), Ostravě (2004), Brně (2006), Hradci nad Moravicí (2007), Špindlerově Mlýně (2009) a na Seči (2011) a separátně 3 interdisciplinární konference „Klimakterická medicína pro praktické lékaře“ v Ostravě (1996, 1999) a v Olomouci (1997).

Od roku 2008 jsou konference ČMAS a SOM konány kolem 18. října, což je Světový den menopauzy. Hlavním tématem poslední 11.konference, která se konala na Seči ve dnech 14.-16. října 2011, byl klimakterický syndrom a jeho hormonální a alternativní léčba.

ČMAS je rovněž aktivní mezinárodně: je přidružena k Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS) jako člen Konsilu přidružených menopauzálních společností (CAMS), řadu let byla členem Evropské menopauzální společnosti (EMAS). Prof.Donát byl zahraničním členem Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS) v letech 1997-2013.

Prof.MUDr.Josef Donát,DrSc.

Historie ČMAS – 2. díl: od roku 2014 

 V roce 2014 po volbách již zakladatel společnosti prof. Donát nechtěl pokračovat ve vedení společnosti. Novým předsedou společnosti se stává doc. Fait. Nový výbor společnosti pokračuje v nastavené cestě i při klesající podpoře farmaceutických firem. 

V roce 2014 je v Praze pořádána 12. konference o menopauze.

ČMAS pravidelně spolupracuje se slovenskými kolegy a aktivně se účastní konference Žena a hormóny (2014, 2016).

V roce 2015 ČMAS spoluorganizuje 9. mezinárodní kongres ISSAM v Praze.

Aktivní účast měli členové společnosti na 10. kongresu EMAS (Madrid 2015) a 16. kongresu IMS ve Vancouveru.

Vrcholem aktivity je spoluorganizování 15th World Congress on Menopause v Praze 28. 9. - 1. 10. 2016, kde bylo nejen organizováno symposium ČMAS, ale současně se podařilo zajistit zdarma vstup českých lékařů, který využila stovka členů ČMAS a mladých lékařů. Kongresu se zúčastnilo dva tisíce odborníků z celého světa. 

V roce 2017 se konala 13. konference o menopauze v Kurdějově.

V roce 2019 pořádá ČMAS seminář Ženy a muži v přechodu v červnu a 14. konferenci o menopauze v  Praze 18.10.19 díky aktivitám doc. Koliby ve spolupráci s DALM. Na této konferenci bylo uděleno čestné členství ve společnosti prof. Donátovi. 

Společnost organizuje multicentrické studie se zapojením členů ČMAS na účinnost fytoestrogenů v léčbě klimakterického syndromu (Fytofem I), adherenci k léčbě DT56a a užívání transdermální estrogenní terapie Lenzetto. Výsledky jsou prezentovány v oborných periodicích. 

Ve snaze o objektivní informování laické veřejnosti byly založeny webové stránky www.zenavprechodu.czs možností odborné konzultace online. 

Pro oslovení široké odborné veřejnosti ČMAS využil nabídku ČLS JEP a vydává monotematické číslo Časopisu lékařů českých 2019 /156. 

V současné době má společnost 100 členů. Letos 25. ročníkem končí vydávání časopisu společnosti Klimakterická medicína, odborné informace budou nadále k dispozici na stránkách www.meno-andro.cz

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Phd.

V současné době si ČMAS klade za cíl:

  1. Podporovat studium všech aspektů klimaktéria žen a mužů, zvláště u postmenopauzálních žen s estrogenním deficitem

  2. Organizovat konference o menopauze každé 2 roky. 

  3. Spolupracovat s lékaři ostatních specializací a všeobecnými lékaři prostřednictvím konferencí a dalších medicínských časopisů.

  4. Informovat ženy a muže o zdraví ve starším věku, o preventivních diagnostických metodách a léčbě v časopisech, přednáškách a ostatních mediích.