Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

HRT a kardiovaskulární systém

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých státech. U mužů incidence stoupá progresivně zhruba od věku 35 let, u žen je vzestup zaznamenán až po 55. roce života či po kastraci. Z této věkové závislosti u žen prokázané Framinghamskou studií lze logicky vyvodit potenciální ochranný účinek estrogenů. 
Nedostatek estrogenů v menopauze vede k proaterogenním změnám. Exogenně podávané estrogeny jsou schopny pozitivně ovlivnit aterogenezi, agregaci destiček i cévní tonus.

Číst dál: HRT a kardiovaskulární systém

HRT a karcinom hrdla děložního

Nebyl prokázán vliv HRT na riziko karcinomu hrdla děložního a ani osobní anamnéza tohoto nádoru není kontraindikací hormonální substituce.

HRT a kolorektální karcinom

Základem pro vyslovení hypotézy o vlivu HRT na riziko karcinomu tlustého střeva a konečníku jsou populační data ukazující závislost výskytu kolorektálního karcinomu na pohlaví a reprodukční charakteristice.

Číst dál: HRT a kolorektální karcinom

HRT a karcinom ovaria

Dlouhodobé podávání HRT podle některých studií zvyšuje riziko karcinomu ovaria. Většina case-control studií sice neprokázala vliv HRT na riziko karcinomu ovaria, ale studie WHI ukázala toto riziko i pro ERT s RR 1,58 (0,77 - 3,24), i když vycházela jen ze záchytu 12 karcinomů v placebové a 20 v léčené skupině.

Číst dál: HRT a karcinom ovaria

HRT a karcinom endometria

Při užívání neoponovaných estrogenů u žen s dělohou je relativní riziko vzniku karcinomu endometria 2,3 - 9,5. Toto zjištění první publikovali v roce 1975 Ziel a Finke a potvrdili v reanalýze 30 studií v roce 1995 Grady a spol. Riziko se zvyšuje s délkou užívání. Signifikantně vyšší riziko výskytu adenomatoidní a atypické hyperplasie endometria při neoponované estrogenní léčbě vyplynulo i ze studie PEPI (Postmenopausal Estrogen / Progestin Intervention).
Přidání progestinu vede k snížení rizika až pod hodnoty rizika u neuživatelek. To potvrzuje i EPT rameno WHI studie s RR 0,81 (0,46-1,36).

HRT a karcinom prsu

Karcinom prsu je nejčastější zhoubné onemocnění žen (20 % všech nádorových onemocnění žen), hlavní příčina úmrtí žen středního věku a druhá obecně. Odhad rizika je obtížný vyjma přítomnosti specifických genů (BRCA 1, 2). Celoživotní riziko postižení je 8 %. Riziko je přímo úměrné věku, od 1 : 20 000 ve 20 letech k 1 : 26 v 60 letech. 
Dlouhodobé užívání HRT (nad 10 let) zvyšuje riziko karcinomu prsu o 10 – 30 %. Estrogeny nejsou příčinou karcinomu prsu ve smyslu onkogenu, ale mohou být promotorem jeho růstu.

Číst dál: HRT a karcinom prsu